Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (Giấy xác nhận hoàn thành)

a. Đối tượng thực hiện

Chủ dự án của các đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xem xét cấp giấy xác nhận theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

b. Căn cứ pháp lý:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 - 19).

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

c. Hồ sơ cần thiết

- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

- Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 

d. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt

- Bộ tài nguyên môi trường

e. Các báo cáo Công ty đã thực hiện

  • Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh Xuân Mai
  • Công ty cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn
  • Khách sạn Hà Nội Club
  • Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro
  • Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
Tag:
Đăng ký liên hệ
Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi !