Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (Giấy xác nhận hoàn thành)

a. Đối tượng thực hiện

Chủ dự án của các đối tượng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để được kiểm tra, xem xét cấp giấy xác nhận theo quy định.

b. Căn cứ pháp lý:

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Ngày 17/11/2020;

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

c. Hồ sơ cần thiết

- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

- Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 

d. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt

- Bộ tài nguyên môi trường

e. Các báo cáo Công ty đã thực hiện

  • Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh Xuân Mai
  • Công ty cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn
  • Khách sạn Hà Nội Club
  • Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro
  • Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
Tag:
Đăng ký liên hệ
Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi !