a. Đối tượng thực hiện

- Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô như trong Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.

- Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

 b. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Ngày 17/11/2020;

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

 c. Hồ sơ cần thiết

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

- Thỏa thuận địa điểm xây dựng .

- Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

- Sơ đồ vị trí dự án

- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 d. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tag:
Đăng ký liên hệ
Hãy để lại thông tin liên hệ của bạn để nhận thông tin miễn phí từ chúng tôi !